65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı HER AY RESMİ GAZETE!

Resmi Gazete’de 65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. 2022 Engelli 3 aylık maaşları ve 65 yaş maaşların ne kadar olacağı, iyi mi alınacağı, zammı ve yeni maaş müjdesi olmasa da, lüzumlu şartlarda meydana getirilen düzenleme maddeleri açıklandı. 2022 engelli maaşına ilişkin düzenlemeler de mevcut.

65 Yaş Maaşı, 2022 Engelli Aylığı Muhtaç Vatandaşlara Aylık Düzenlemesi

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Ağustos 2018 Tarihindeki ve 30514 Sayılı Resmî Gazetenin Yönetmelikler bölümünde yer aldı.

MADDE 1- 25/01/2013 tarihindeki ve 28539 sayılı Resmi Gazete ‘de piyasaya sürülen 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kuvvetsiz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlan ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ( a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Toplumsal güvenlik müesseselerinin herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir yada aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından mecburi olarak sigortalı olunması ihtiyaç duyulan bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış yada nafaka bağlanması mümkün olanlar yada 24/5/1983 tarihindeki ve 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu hükümlerine bakılırsa harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ilişik her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, şahıs başına düşen averaj aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının l /3 ‘ünden azca olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlardan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendinden sonrasında gelmek suretiyle “Şahıs başına düşen gelir” tanımı eklenmiş ve müteakip bentler buna bakılırsa teselsül ettirilmiştir.

65 Yaş Aylığı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

“(d) Şahıs başına düşen gelir: Yaşlı aylıklarında aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisine ve eşine ilişik her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle şahıs başına düşen averaj aylık gelir tutarını; engelli ve engelli yakını aylıklarında ise hane içinde şahıs başına düşen averaj aylık gelir tutarını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer edinen “özürlü” ibaresi “engelliler için” şeklinde, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer edinen “birinci fıkrasının (b) bendi” ibaresi “birinci fıkrasının ( c) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının ( d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, sekizinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonrasında gelmek suretiyle aşağıdaki fıkra eklenmiş, müteakip fıkralar buna bakılırsa teselsül ettirilmiş ve mevcut dokuzuncu fıkrada yer edinen “hane içinde” ibaresi
metinden çıkarılmıştır.

“(1) 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında;

a) Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ilişik her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, şahıs başına düşen averaj aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ‘ünden azca olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar,

b) Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığında, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde şahıs başına düşen averaj aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının l/3’ünden azca olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar, muhtaç sayılır.”

Evde hastası olan yurttaşlarımız için yayınladığımız Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? adlı haberimizi inceleyebilirsiniz.

“(d) Herhangi bir halde şahıs başına düşen gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’üne eşit yada üstünde olanlar ile aynı tutara eşit yada üstünde gelir sağlaması mümkün olanlar,”

“g) 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu hükümlerine bakılırsa kendilerine harçlık ödenenler yada ödenebilecek olanlar,”
“(8) Engelli aylıklarında, aylığa hak kazanma durumları uygun olanların muhtaçlığı; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Hanenin Gelir Durumu;

1) Tespit yada beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve her ne ad altında olursa olsun elde edilmiş öteki gelirlerin senelik tutarının aylık averajı,

2) Hanenin ikamet etmiş olduğu konut haricinde öteki konutları için takdir edilen yada beyan edilen rayiç bedelinin 240’ta biri ve takdir edilen yada beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,

3) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa yada kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,

4) Dükkanlar için takdir edilen yada beyan edilen rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen yada beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,

5) Dükkan için kira geliri elde edilmiyorsa yada kira geliri beyan edilmiyorsa dükkanın takdir edilen yada beyan edilen rayiç bedelinin 120′ de biri,

6) Hanenin depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen yada beyan edilen zirai/ticari/kira ve benzeri getirilerinin toplamı,

7) Hanenin binek aracı için aracın kasko yada rayiç bedelinin 120’de biri,

8) Hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların takdir edilen yada beyan edilen aylık zirai, ticari, kira ve benzeri getirilerinin toplamı,

9) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe besin ziraat ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen senelik getiri miktarının aylık tutan,

10) Hanenin tespit yada beyan edilen banka mevduatı şeklinde meııkul serveti için faiz oranına bakılırsa hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı,

11) 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak kaydıyla, 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince meydana getirilen evde bakım ödemeleri dahil, devamlı ve dilzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sıhhat yardımı, eşi vefat etmiş bayanlara yönelik yardım, burs, harçlık şeklinde nakdi olarak verilmekte olan toplumsal yardımların aylık averajı,

12) Senelik tarımsal destek geliri tutarının aylık averajı,

13) Aynı hanede ikamet etmemesine karşın nafaka yükümlüleri tarafınca sağlanan destek tutarı,

14) Uzun vadeli sigorta kolları açısından mecburi olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,

15) Öteki gelirlerin toplamının aylık averajı,

dahil edilerek meydana getirilen hesaplama ile belirlenir.

b) Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergilerin indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır.

c) Bu fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde yer edinen göç eder ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.

ç) Hanenin harcama durumu; emsal kira bedeli hariç besin, giyim, ısınma, eğitim, sıhhat, ulaşım, eğlence ve benzerlerine meydana getirilen senelik ödemelerin aylık averajı dahil edilerek meydana getirilen hesaplama ile belirlenir.

d) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınır. Emsal kira bedeli dışındaki harcamalar bu fıkranın (a) bendine bakılırsa hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.

e) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının bu fıkranın (a) bendine bakılırsa tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenmiş olur.

f) Bu fıkranın (a) bendine bakılırsa tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üstünde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.”

2022 engelli maaşı 2020 şartları

(9) Yaşlı aylığında şahıs başına düşen averaj aylık gelir, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle hesaplanır. Sekizinci fıkranın (a) bendinde sayılan gelir, servet ve benzeri unsurlardan bir tek aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşine ilişik olanlar hesaplamaya dahil edilir. Şahıs başına düşen averaj aylık harcama tutarı hesaplaması ise sekizinci fıkranın (ç) bendine bakılırsa belirlenen hanenin toplam harcamasının, aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşine karşılık eden oransal karşılığı dikkate alınarak yapılır. İkamet edilen konutun emsal kira bedelinin gider olarak düşülmesinde kira bedelinin aylık bağlanacak kişinin kend isi ve eşine karşılık eden oransal karşılığı dikkate alınır.

MADDE 5- Ayın Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer edinen ”üçer” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Aylığın on dönem süresince aralıksız olarak alınmaması.

ğ) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen sebeplerle yada nafaka almakta olması ya da şahıs başına düşen gelirin muhtaçlık sınırına eşit yada üstünde olması sebebiyle aylık bağlanması koşullarının kaybedilmesi.

h) Nafaka alabilecek olması ya da muhtaçlık sınırına eşit yada üstünde şahıs başına düşen gelir elde edebilecek olması ya da başka sebeplerle muhtaçlık halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi.”

65 yaş maaşı şartları nedir?

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(l) Yaşlı aylığı bağlananlardan %70 ve üstü oranda engelli olduklarını engelliler için sıhhat kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları hane içinde şahıs başına düşen gelir şartını sağlaması halinde başkasının yardımı olmaksızın yaşamını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığına dönüştürülür. 65 yaşını doldurmuş ve %70 ve üstü engelli sıhhat kurulu raporuna haiz kişiler başkasının yardımı olmaksızın yaşamını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığına başvurabilir. Sadece %40 ila %69 arası oranda engelliler için sıhhat kurulu raporuna haiz 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bir tek yaşlı aylığı bağlanır.

65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı 2020 senesinde da verilmeye devam edilecek olup engelli yakınınız için başvuruları yaparak sizde faydalanabilirsiniz.


About admin

Check Also

Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor?

Devlet’in Taktığı Diş Protezi Yenileme Süresi Ne Kadar? Ana dişlerimizi bir çok süre geçirmiş olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>