PTT’den Devlet Elektrik Parası Yardımı Nasıl Alınır? Başvuru Şartları

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, gereksinim sahipleri Devletten elektrik desteği alabilecek. Toplumsal Yardımlaşma Vakfından yardım alan yurttaşlarımız Nüfus cüzdanları ve elektrik faturaları ile beraber PTT şubelerine müracaat yaparak, kendilerine Devlet elektrik faturası yardımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin data alabilirler. Müracaat için lüzumlu evraklar;

 1. Kimlik belgeniz,
 2. Elektrik faturanız yeterlidir.

Tertipli yardım alan gereksinim sahiplerine aylık 150 kilowatt saat elektriğe kadar averaj aylık 80 TL. elektrik parasını devlet ödeyecek. Ayrıntılar aşağıda..

Elektrik Parasını Devlet Ödeyecek

Projenin adı Elektrik Tüketim Desteği olarak adlandırılıyor. Proje Başkanı Sayın ERDOĞAN’ın yüz günlük icra programında belirtilmişti. Projeden yararlanmak isteyen yurttaşlarımızın ağır kronik bir rahatsızlığı bulunması ve bu hastalık sebebiyle cihaza bağlı olarak yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Mevzu hakkında Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanımız sayın Zehra Zümrüt SELÇUK‘ ta bir açıklamada bulunmuş oldu ve cihazların kullandığı elektrik düzeylerine gore 200 TL. yardımda bulunulacağını deklare etti.

Hastalar İçin Hususi Elektrik Parası Alma Şartları Nedir?

 1. Hastanın ağır ve kronik bir hastalık sebebiyle makineye gereksinim duyması
 2. Hastanın 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğu tespit edilmesi
 3. Hastanın Devletten 2828 sayılı kanun kapsamında evde bakım yardımı almaması,
 4. Lüzumlu evraklar ve raporlarla beraber Müracaat yapılması

gerekmektedir. Devlet elektrik parası desteğini 3 değişik kategoride yapacağından söz ediliyor. Bunlar;

elektrik-parası-alma-şartları

Elektrik parası alma şartları

 1. Elektrik tüketim desteği (200 TL.’ye kadar satmaca ödeme yardımı)
 2. Kesintisiz güç deposu desteği (elektrik kesintisine karşı aygıt desteği)
 3. Birikmiş elektrik faturaları için destek (borcu olan vatandaşın, borçlarının silinmesi)

Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanımız sayın SELÇUK ödemelerle ilgili de hanelerde cihaza bağlanma tarihinden sonrasında ki birikmiş olan elektrik borçlarının  ödeneceğini deklare etti.

Maddi desteğe gereksinim duyan, elektrik, su, doğalgaz benzer biçimde borçları biriken yurttaşlarımızın borç ödemeleri bu kalemden yapılmayacak. Maddi desteğe gereksinim duyan yurttaşlarımız için Toplumsal Yardımlaşma Vakıfları tarafınca maddi destek sağlanıyor ve bu yardımlar devam ediyor. Vakıflardan yardım almak isteyen yurttaşlarımızın şahsen en yakın Vakıf Şube Müdürlüklerine müracaat yapmaları gerekiyor. Konumuzda bahsedilen 200 TL. Devlet Elektrik Parası desteği ağır ve kronik hastalar için olduğundan vakfın öteki destekleri ile karıştırılmaması gerekiyor.

Kronik ve ağır bir rahatsızlığı olmasına karşın haneye yeni elektrikli aygıt alan yurttaşlarımızın ise, cihazın alım tarihinden ilkin ki borçları yada birikmiş faturaları bu destek kapsamına alınmıyor.

Ağır ve Kronik Hastalara Elektrik Parası Desteği

Devlet yada Üniversite hastaneleri tarafınca solunum aleti benzer biçimde cihazların desteğine gereksinim duyan hastalarımızın, bu cihazlardan alabilmek için Toplumsal Sigortalar Kurumuna başvurmaları gerekiyor. Eğer bu aygıt SGK’da mevcut ise, hastaya zimmetlenerek teslim ediliyor. Hasta tedavi süresince bu aleti kullanıyor. Hastanın iyi olması yada vefat etmesi durumunda aygıt SGK’na geri teslim ediliyor. Sgk tarafınca hazırlanan excel dosyasında cihaz alma şartları ve ayrıntıları bulunmaktadır.

Eğer hasta için lüzumlu olan aygıt Toplumsal Güvenlik Kurumunda mevcut değil ise, bu cihazın alınması için SGK tarafınca belirli bir ödeme yapılıyor. Doğal olarak aygıt satın alınmadan ilkin SGK’da aygıt olmadığına dair onay almak gerekiyor. Onay alınmadan meydana getirilen satın almalara SGK ödeme yapmıyor. Mesela solunum aleti için geçtiğimiz dönemde 900 TL. civarında bir ödeme yapılmakta idi. Piyasada 900 TL. ye solunum aleti bulunamasa da, hasta bu aleti alabilmek için Devlet desteğinden faydalanmış oluyor. Devletten destek alarak solunum aleti alan hastanın vefat etmesi durumunda Devlet hastaya ödediği aygıt parası ile satın alınan aleti geri istiyor.

 • Kurum tarafınca iade alınan cihazların, Kurum sıhhat yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların, sıhhat kurulu raporu ile toplumsal güvenlik il müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 • Sıhhat kurulu raporlarında, “iade cihazın temini için Kuruma müracaat edilmesi gerektiği”  belirtilecektir.

 • Müracaatı takiben, söz mevzusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidilecek olup, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafınca temin edilen aygıt bedelleri SUT’un 7.2.2 maddesi doğrultusunda Kurumca ödenir. Onay alınmadan hasta tarafınca temin edilen cihazların bedelleri ödenmeyecektir.İade kapsamındaki cihazlara ilişkin reçete ve sıhhat raporu ile ilgili işlemlerin 15 (on beş) iş günü içinde Kurumumuz taşra teşkilatlarına başvurularak başlatılması zorunludur.

Solunum aleti için SGK’da aygıt bulamayan ve evine aygıt almak isteyen hastaların şu evrakları hazırlaması gerekiyor.

 • Reçeteye yada rapora SGK’nın KURUMDA YOKTUR onayı vermiş olması,
 • Solunum cihazını aldığınız firmanın yetki belgesi olması,
 • Firmanın Ulusal Informasyon Bankası kaydı evrakı
 • Cihazın UBB kayıtlı olması,
 • Tedavi bittiğinde aleti geri vereceğinize dair taahhütname,
 • Cihazın Güvence Belgesinin mevcut olması,


Yukarıda sayılan evraklar ve belgeler genel anlamda Medikal ürünler satan işyerleri tarafınca ücretsiz bir şekilde hazırlanmaktadır. Belgeler SGK’ya teslim edildikten sonrasında ödeme Ziraat Bankasına hastanın Tc. Kimlik numarasına 20 ile 45 gün içinde yatırılmaktadır. Nüfus cüzdanı ibraz edilerek para çekilebilmektedir. Sgk’nın yapmış olduğu ödeme tutarları aşağıda ki çizelgede mevcuttur.

SGK Aygıt Parası Tutarları

İşte bu cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren hastalarımızın elektrik ücretleri 200 TL.’ye kadar Devlet tarafınca karşılanacak. Ek olarak bu hastaların cihaza bağlandıktan sonrasında oluşan elektrik borçları da ödenecek. 2020 senesinde bu desteğin verilmeye devam edeceği söyleniyor.

Devlet Elektrik Parası Desteği

Maddi Desteğe İhtiyacı Olanlara 80 TL. Satmaca Ödeme Yardımı

Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yapmış olduğu açıklamasında dar gelirli vatandaşımıza elektrik yardımı meydana getirecek.

Tertipli toplumsal yardım alan gereksinim sahibi yurttaşlarımız aylık 150. kw saate kadar elektrik tüketimlerini Devlet olarak biz üstleniyoruz dedi. Bu kapsamda ortalama 2 buçuk milyonun üstünde ki hanede averaj olarak 80 TL. tutarında ki elektrik faturasını devlet ödeyecek.

2019 elektrik birim fiyatları

2020 elektrik birim tutarları

Bu hesaplamaya gore tek zamanlı konut satmaca hesaplaması yaptığımıza; 0,5972 * 150 = 89,58 TL. ‘ karşılık etmektedir. Hanede yaşayan şahıs sayısı dikkate alınarak elektrik satmaca desteği sağlanacaktır.

Ekli “İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Ile alakalı Karar

MADDE 1- (1) Bu Karar, Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık yada tertipli toplumsal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği sonucu devam eden hanelerin asgari gereksinimlerini karşılamak suretiyle elektrik tüketim desteği verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 14/3/2013 tarihindeki ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Elektrik tüketim desteği

MADDE 3- (1) Toplumsal Yardımlaşına ve Dayanışma Vakıflarınca, tertipli meydana getirilen toplumsal yardımlar yada aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği verilir.

(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki şahıs sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilir.

(3) Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında; Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulu tarafınca onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı konut abone grubu için belirlenmiş bedeller ile hisse, fon ve vergilerin konut haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim karşılık dikkate alınır.

Elektrik tüketim desteğinin finansmanı

MADDE 4- (1) Elektrik tüketim desteği ilk olarak Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılır.

(2) Fon kaynaklarının kafi olmaması durumunda ödeme için gereksinim duyulan meblağ Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanır.

MADDE 5- (1) Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan tertipli yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki şahıs sayısı kriterine gore belirlenmesi ve desteğe ilişkin öteki hususlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Gömü ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Aile. Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca belirlenir.

(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında meydana getirilen ödemeler, öteki toplumsal yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile genel sıhhat sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.

PTT’den 80 TL. Elektrik Parası Yardımı Ödeniyor!

Makineye bağımlı hastaların elektrik faturası masraflarının karşılanması ile ilgili karara ek olarak desteğe muhtaç ailelere yardım verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda toplumsal yardım almak kaydı ile ailelere 150 kw’a kadar elektrik faturası desteği verilecektir. Verilen bu destek ile 80 TL.‘ ye kadar elektrik faturaları devlet tarafınca ödenecektir.

PTT Elektrik Yardımı Başvurusu Iyi mi Yapılır?

Uygulama yürürlüğe girdi ve yardımlar başladı. Toplumsal Yardımlaşmadan yardım alan ve kaydı bulunan kişiler elektrik faturaları ile PTT şubelerine müracaat yapabildikleri, eğer kişinin kaydı var ise PTT’den yardım desteği çıkmış olduğu yönünde bilgiler ulaşmaktadır. Bu kapsamda sizde kimlik belgeniz ve elektrik faturanız ile PTT şubelerine müracaat yapabilir ve SYDV’dan yardım alıyorsanız ve kaydınız var ise, aylık seksen Türk Lirası elektrik desteğinden faydalanabilirsiniz.

Elektrik faturanız ve kimlik belgeniz ile beraber PTT şubelerinden adınıza yardım yapılıp yapılmadığını sorgulayabilirsiniz.


About admin

Check Also

Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor?

Devlet’in Taktığı Diş Protezi Yenileme Süresi Ne Kadar? Ana dişlerimizi bir çok süre geçirmiş olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>