Sigara Paketleri Değiştirildi Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı

Ziraat ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığını esas alarak, tütün mamullerinin çeşitli şekillerde tüketiminden meydana gelen kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararı olan etkilerini önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde, sigaralar için azami zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyon seviyeleri dahil olmak suretiyle tütün mamullerinin girdi, emisyon ve raporlama yükümlülükleri ile tütün mamullerinin, birim paketi ve grupmanıüzerindeki sıhhat ikazları dahil olmak suretiyle aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart şekilde etiketlenmesini, paketlenmesini ve güvenlik özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tütün mamullerinin girdi, emisyon, raporlama, etiketleme, paketleme ve güvenlik özellikleri de dahil olmak suretiyle tütün mamullerinin üretim şekli ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/1996 tarihindeki ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 29/6/2001 tarihindeki ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/1/2002 tarihindeki ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 25/11/2004 tarihindeki ve 5261 sayılı Dünya Sıhhat Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağızdan kullanım için tütün: İçmek ya da çiğnemek amaçlı olanların haricinde, tamamen yada kısmen tütünden mamul, toz ya da parçacık halinde ya da bunların herhangi bir bileşimi biçiminde, çoğu zaman tek kullanımlık poşet ya da gözenekli poşet şeklinde ambalajı olan ağızdan kullanıma yönelik tütün mamulünü,

b) Aroma verici: Koku ve/yada tat veren bir katkı maddesini,

c) Azami emisyon seviyesi: Bir tütün mamulündeki emisyonların sıfır dahil olmak suretiyle miligram olarak ölçülen azami madde miktarını,

ç) Bağımlılık yapıcılık: Bir maddenin, tipik olarak bir ödül aşılayarak yada yoksunluk belirtilerinin rahatlamasını sağlayarak yada her ikisini de yaparak, kişinin davranışını denetim etme becerisini etkileyen bir durum olan bağımlılığa yol açma yönünde farmakolojik potansiyelini,

d) Bakanlık: Ziraat ve Orman Bakanlığını,

e) Birim paket: Ek saydam ambalaj hariç olmak suretiyle, tütün mamullerinin piyasaya arzında kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış en ufak ambalajı,

f) Birleşik sıhhat uyarısı: Bırakma bilgisi, bir uyarı metni ve ilgili fotoğraf, fotoğraf yada çizimin herhangi birinin birleşiminden oluşan sıhhat uyarısını,

g) Dış ambalaj: Ek saydam ambalaj hariç olmak suretiyle, tütün mamullerinin piyasaya arz edilmiş olduğu birim paketi yada aynı mamulat çeşidi bazında birden fazla birim paketin konulduğu grupman ambalajını,

ğ) Ek saydam ambalaj: Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paket ve/yada grupmanlarının üstünde yer edinen, etiketleme bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen saydam ambalajı,

h) Emisyonlar: Bir tütün mamulü amaçlandığı şekilde tüketildiğinde ya da kullanıldığında salınan maddeleri,

ı) Girdi: Tütün, katkı maddeleri ile kağıt, filtre, kapsül, mürekkep ve yapıştırıcılar dahil olmak suretiyle nihai tütün mamulünde bulunan her türlü maddeyi yada ögeyi,

i) Grupman: Ek saydam ambalaj hariç olmak suretiyle, içine aynı marka ve çeşit bazında birden fazla tütün mamulü birim paketi konularak perakende satışa sunulan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

j) İç ambalaj: İçine mamul konularak birim pakete yerleştirilen ambalajı,

k) İçimlik tütün mamulü: Sigara, puro, sigarillo, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulünü,

l) Karakterize edici aroma: Tütün mamulünün kullanımından ilkin yada kullanımı esnasında farkedilen; meyve, baharat, ot, alkol, şeker, mentol yada vanilya dahil olmak suretiyle sadece bunlarla sınırı olan olmayan, bir katkı maddesinden yada katkı maddeleri birleşiminden meydana gelen, tütünün kendi aroması haricinde fark edilebilen bir koku yada tadı,

m) Katkı maddesi: Tütün, birim paket ve grupman dahil olmak suretiyle tütün mamulünü oluşturan her bir ögeyeeklenen tütün dışındaki maddeyi,

n) Koli: Birden fazla grupmanın konulduğu tütün mamulü kutularını,

o) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

ö) Nargilelik tütün mamulü: Bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yöntemiyle münhasıran nargileyle içilen tütün mamulünü,

p) Nikotin: Nikotinsel alkaloidleri,

r) Pipoluk tütün mamulü: Bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yöntemiyle münhasıran pipoyla içilen tütün mamulünü,

s) Piyasaya arz: Mamullerin tedarik yada kullanım amacıyla piyasada yer alması için meydana getirilen ilk faaliyeti,

ş) Poşet paket: Ağız kısmı katlanarak, kilitlenerek, yapıştırılarak ya da benzeri şekilde kapanan dikdörtgen yada kese şeklinde paketi,

t) Puro: Dolguluk tütün üstüne ilkin iç sargılık sonrasında da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilmiş, var ise ağızlık dahil olmak suretiyle hacmi minimum 3 gram en fazlaca 25 gram olan, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yöntemiyle içilen tütün mamulünü,

u) Sıhhat uyarısı: Tütün mamulünün insan sağlığına negatif tesirleri yada tüketiminden meydana gelen istenmeyen neticeleri ile ilgili metin ikazları, birleşik sıhhat ikazları, genel ikazlar ve informasyon mesajları dahil olmak suretiyle bu Yönetmelikte yer edinen her bir uyarıyı,

ü) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü: Sigara yapmak için üretilen ve tüketiciler tarafınca yaprak sigara kağıdına sarmak ya da makarona doldurmak suretiyle bir yanma süreci ile tüketilerek tüttürme yöntemiyle içilen tütün mamulünü,

v) Sigara: Tütünün kıyılarak sigara kağıdına sarılması suretiyle filtreli ya da filtresiz üretilen, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yöntemiyle içilen tütün mamulünü,

y) Sigarillo: Dolguluk tütün üstüne ilkin iç sargılık sonrasında da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilmiş, var ise ağızlık dahil olmak suretiyle hacmi 3 gramdan azca olan, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yöntemiyle içilen tütün mamulünü,

z) Toksisite: Bir maddenin, çoğu zaman tekrarlanan yada devamlı tüketim yada maruziyet yöntemiyle, insan organizmasında, vakit içinde ortaya çıkan etkisinde bırakır dahil olmak suretiyle zararı olan etkilere yol açma derecesini,

aa) Tüketici: Ticareti, işi, zanaati yada mesleği dışındaki amaçlar doğrultusunda hareket eden gerçek kişiyi,

bb) Tütün mamulü:  Tütünün tamamen yada kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme yöntemiyle içme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri,

cc) Üretici: Tütün mamulünü üreten yada ürüne adını, ticari markasını yada ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek yada tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye haricinde olması halinde, üretici tarafınca yetkilendirilen ithalatçıyı; ek olarak ürünün tedarik zincirinde yer edinen ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek yada tüzel kişiyi,

çç) Zifir: Su ve nikotin içermeyen ham duman kondensatını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Girdi ve Emisyonlar

Azami zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyon seviyeleri

MADDE 5 – (1) Piyasaya arz edilen her bir tane sigara için azami emisyon seviyeleri 10 miligram zifir, 1 miligram nikotin ve 10 miligram karbon monoksit olmalıdır.

(2) Bakanlık, sigaralar için birinci fıkrada belirtilenlerden değişik emisyon ve azami emisyon seviyeleri ile sigara dışındaki tütün mamulleri için emisyon ve azami emisyon seviyeleri belirleyebilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen emisyonlar dışındaki sigara emisyonları ve sigara dışındaki tütün mamullerinin emisyonları için azami emisyon seviyeleri ile ilgili Dünya Sıhhat Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi taraflarınca yada Dünya Sıhhat Örgütü tarafınca onaylanan standartlar kullanılır.

Ölçüm metotları

MADDE 6 – (1) Sigaraların zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyonları, zifir için TS ISO 4387, nikotin için TS ISO 10315 ve karbon monoksit için TS 11665 ISO 8454 sayılı standartlara gore ölçülür. Zifir, nikotin ve karbon monoksit ölçümlerinin doğruluğu, TS ISO 8243 sayılı standarda uygun olarak onaylanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ölçümler, Bakanlık tarafınca onaylanan ve izlenen bağımsız ve akredite laboratuvarlar tarafınca doğrulanır.

(3) Bakanlık, onay için kullanılan kriterleri ve uygulanan seyretme yöntemlerini gösteren bir onaylı laboratuvarlar listesini belirler ve herhangi bir değişim yapıldığında Bakanlık web sayfasında yayımlayarak bu listeyi günceller.

(4) Bakanlık, sigaraların emisyonları için birinci fıkrada belirtilenlerden değişik ölçüm metotlarını ve sigara dışındaki tütün mamullerinin emisyonları için ölçüm metotlarını belirleyebilir.

(5) Bakanlık, Dünya Sıhhat Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi taraflarınca yada Dünya Sıhhat Örgütü tarafınca onaylanan ölçüm metotlarını kabul eder.

(6) Birinci fıkrada belirtilen ölçüm ve doğrulama çözümleme ücretleri dahil olmak suretiyle, Bakanlık tarafınca istenen fizyolojik, kimyasal ve filtre analizi ücretleri üreticiler tarafınca karşılanır.

Girdi ve emisyonların bildirilmesi ile raporlamalar

MADDE 7 – (1) Üreticiler her bir mamulat çeşidi için piyasaya arz izni öncesinde ve senelik olarak aşağıda belirtilen detayları Bakanlığa verir. Senelik bildirimler en geç müteakip senenin Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.

a) Tütün mamulleri üretiminde kullanılan ve tütün mamullerinde yer edinen tüm girdilerin ağırlıklarına gore azalan miktarlarının Bakanlık tarafınca belirlenen formatta sıralaması.

b) 5 inci maddede belirtilen emisyon seviyeleri.

c) Var ise, öteki emisyonlar ve seviyelerine ilişkin informasyon.

(2) Üreticiler, piyasaya arz edilen tütün mamullerinin girdi ve emisyonlarında değişim yapmak istediklerinde Bakanlıktan lüzumlu izni alır.

(3) Birinci fıkra kapsamında istenen girdi sıralaması, her bir girdinin dahil edilmesinin nedenini açıklayan beyanı da ihtiva eder. Senelik girdi bildirim listesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafınca belirlenir.

(4) Üreticiler, birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesine ilaveten girdinin yanmış ya da yanmamış durumları ile ilgili olan, bilhassa de bunların tüketicinin sağlığı üstündeki etkilerini belirten ve öteki verilerin yanı sıra her türlü bağımlılık yapıcı etkiyi dikkate alan toksikolojik verileri Bakanlığa iletir.

(5) Üreticiler, birinci fıkra kapsamında istenen girdi sıralaması ekinde, kullanılan katkı maddelerinin genel bir açıklamasını ve özelliklerini belirten teknik dokümanı Bakanlığa verir. Teknik dokümanın düzenlenmesinin ve bildirilmesinin usul ve esasları Bakanlık tarafınca belirlenir.

(6) Üreticiler bu madde kapsamında Bakanlığa yaptıkları bildirimlerde kullandıkları emisyon ölçüm yöntemlerini belirtir. Bakanlık; bağımlılık yapıcılığı, toksisiteyi ve öteki tesirleri dikkate alarak girdilerin tüketici sağlığına tesirini değerlendirmek için üreticilerin emek harcama yapmasını lüzumlu kılabilir.

(7) Bu madde ve 8 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak verilen bilgiler tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık web sitesinde yayımlanarak halkın bilgisine sunulur. Bu bilgilerin yayımlanmasında ticari sırların korunması dikkate alınır. Üreticiler, bu detayları Bakanlığa verirken ticari sır saydıkları detayları ek olarak belirtir.

(8) Bu madde ve 8 inci madde hükmü çerçevesinde verilen bilgilerin formatı ile web sitesinde yayımlanma şekli Bakanlık tarafınca belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.

(9) Üreticiler tarafınca hammadde yığın hareketleri, üretim miktarları, üretimden mamul ambarına ve buradan ülke içinde kurulu öteki ambarlara sevk edilen mamul miktarları, satışlar, ithalatlar, ihracatlar, iadeler ve bandrolhareketleri onaylı raporlar halinde Bakanlığa bildirilir.

(10) Bakanlık, bu madde ve 8 inci madde gereğince alınan tüm veri ve detayları elektronik bir sistemde ve/yada basılı olarak alır; ticari sır olarak beyan edilen detayları gizlilik esasına gore saklar.

(11) Bakanlık, bu madde uyarınca verilen bilgilerin alınması, saklanması, incelenmesi, çözümleme edilmesi ve yayımlanması için elektronik bir sistem kurulması halinde üreticilere Dünya Sıhhat Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hükümlerince orantılı ücretler yükleyebilir.

Öncelikli katkı maddeleri sıralaması ve gelişmiş raporlama yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, 7 nci maddede istenenlere ek olarak, tütün mamullerine eklenen, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özellikleri taşıyan katkı maddelerinden oluşan öncelikli katkı maddeleri listesine ilişkin gelişmiş rapor ister. Bu sıralama, aşağıda sayılan katkı maddelerini ihtiva eder:

a) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen özelliklerden birine haiz bulunduğunu gösteren; ilk göstergeleri, araştırma yada öteki ülke düzenlemeleri bulunan katkı maddeleri.

b) 7 nci maddenin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca girdi bildirimlerine gore ağırlık yada sayı olarak en yaygın kullanılan katkı maddeleri içinde yer edinen katkı maddeleri.

c) Komisyon tarafınca belirlenen sıralama dikkate alınarak Bakanlık tarafınca piyasaya çıkan öncelikli katkı maddeleri sıralamasında yer edinen katkı maddeleri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen öncelikli katkı maddeleri sıralamasında yer edinen bir katkı maddesini ürünlerinin imalatında kullanan üreticilerin, bu katkı maddeleri hakkında aşağıda belirtilen mevzularda kapsamlı emek harcama yapması zorunludur:

a) Mamulat çeşidinin toksisitesi yada bağımlılık yapıcı özelliğine katkıda bulunup bulunmadığı ve bunun mamulat çeşidinin toksisitesi yada bağımlılık yapıcı hususi durumunu belirgin yada ölçülebilir bir seviyeye yükseltme etkisine haiz olup olmadığı.

b) Karakterize edici bir aromaya niçin olup olmadığı.

c) İnhalasyonu yada nikotin alımını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı.

ç) Kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine haiz olan maddelerin oluşumuna niçin olup olmadığı; bunların miktarları ve bu durum, ilgili ürünlerin herhangi birinde kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin yada ölçülebilir bir seviyeye yükseltme etkisine haiz olup olmadığı.

(3) Bu emek harcamalar, tütün mamullerinin kullanım amaçlarını dikkate alır ve bilhassa ilgili katkı maddesini içeren mamulat çeşidinin yanma süreci sonucunda yada yanma süreci olmaksızın emisyonları inceler. Emek harcamalar; bu katkı maddesinin, mamulat çeşitlerinde yer edinen öteki girdiler ile etkileşimini de inceler. Tütün mamulleri üretiminde aynı katkı maddelerini kullanan üreticiler, bu katkı maddelerini aynı kategorideki mamulat çeşitlerinin terkibinde kullanmaları halinde ortak emek harcama yapabilir.

(4) Üreticiler, bu çalışmaların sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlar. Rapor, bir yönetici özeti ile çalışmaya mevzu katkı maddesi ile ilgili mevcut bilimsel literatürü derleyecek ve katkı maddesinin etkilerine dair firmanın kendine ilişik verilerini içerecek şekilde kapsamlı olarak hazırlanmış olur.

(5) Üreticiler; ilgili katkı maddesinin, birinci fıkra uyarınca öncelikli katkı maddeleri listesine dahiledilmesinden itibaren en geç on sekiz ay sonrasında, bu raporu Bakanlığa sunar. Bakanlık, üreticilerden ilgili katkı maddesine ilişkin tamamlayıcı bilgiler de isteyebilir. Bu tamamlayıcı bilgiler, raporun bir parçasını oluşturur.

(6) Bakanlık, bu raporların, bilhassa kapsamlılık, metodoloji ve neticeleri bakımından bir bilim kurulu tarafınca emsal incelemesine doğal olarak tutulmasını isteyebilir. Alınan bilgiler, Bakanlığın 9 uncu madde uyarınca alacağı kararlarda dikkate alınır. Bakanlık üreticilere bu emsal incelemeleri için orantılı ücretler yükleyebilir.

(7) Başka bir üretici tarafınca ilgili katkı maddesine ilişkin bir rapor hazırlanmış olması halinde öteki üreticiler bu madde kapsamındaki yükümlülüklerden muaf tutulur.

Girdilerin düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Karakterize edici aroması olan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez.

(2) Aşağıda belirtilen katkı maddelerini içeren tütün mamulleri piyasaya arz edilemez:

a) Bir tütün mamulünün sıhhat açısından yararlı olduğu yada daha azca sıhhat riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve öteki katkı maddeleri.

b) Kafein yada taurin yada enerji ve canlılık ile ilişkili öteki katkı maddeleri ve uyarıcı bileşikler.

c) Emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri.

ç) İçimlik tütün mamulleri için inhalasyonu yada nikotin alımını kolaylaştıran katkı maddeleri.

d) Yanmamış formda kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine haiz olan katkı maddeleri.

(3) Filtre, kağıt, paket, kapsül şeklinde bileşenler ile kokusunda, tadında ya da duman yoğunluğunda değişiklik elde eden herhangi bir teknik özelliğinden herhangi birinde aroma verici içeren sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez. Filtre, kağıt ve kapsüller tütün yada nikotin içermez.

(4) 23/6/2015 tarihindeki ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte belirlenen hükümler yada koşullar, Bakanlıkça uygun görüldüğü şekilde tütün mamullerine de uygulanır.

(5) Bilimsel kanıtlara dayanarak, tüketim aşamasında tütün mamulünün toksik yada bağımlılık yapıcı tesirini yada kanserojen,  mutojen,  reprotoksik özelliklerini belirgin yada ölçülebilir bir seviyeye yükselten miktarlarda katkı maddesi içeren tütün mamullerinin piyasaya arzı Bakanlık tarafınca yasaklanır.

(6) Bakanlık, bir tütün mamulünün karakterize edici bir aromaya haiz olup olmadığını, yasaklanan katkı maddeleri yada aroma vericilerin kullanılıp kullanılmadığını ve bir tütün mamulünün, toksik yada bağımlılık yapıcı tesirini yada kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin ve ölçülebilir bir seviyede yükselten miktarlarda katkı maddesi içerip içermediğini belirlemek yada değerlendirmek için üreticilere orantılı ücretler yükleyebilir.

(7) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde koruyucu ve nemlendirici haricinde herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz.

(8) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak Bakanlık tarafınca düzenleme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etiketleme ve Paketleme

Tütün mamullerinde markanın uygulanması

MADDE 10 – (1) Türkiye’de üretilen yada ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında marka;

a) Paketin bir tek ön yüzeyine, birleşik sıhhat uyarısının uygulama şekline gore altındaki ya da tarafındaki alana dikey ve yatay olarak ortalanmış şekilde,

b) Birleşik sıhhat uyarısının metni ile aynı yönde,

c) Bulunmuş olduğu yüzey alanının yüzde beşini aşmayacak şekilde,

ç) Rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli,

d) Kelimenin ilk harfi büyük ötekiler ufak harf olacak şekilde,

e) Yeknesak puntoda,

f) Helvetica yazı tipinde,

g) Alfabetik, nümerik ve “&” işareti haricinde bir işaret ve karakter kullanmaksızın,

ğ) Kabartma ve varak kullanmaksızın,

yazılır.

(2) Marka; birleşik sıhhat ikazlarının yan yana uygulanmış olduğu formatta, birleşik uyarı metni ile aynı yönde uygulanır, mecburi hallerde birleşik uyarı metnine dikey olarak uygulanabilir.

(3) Marka; sigara birim paketlerinde en fazla 14 punto, grupmanlarında en fazla 28 punto ve öteki tütün mamulü birim paketlerinde en fazla 30 punto, grupmanlarında en fazla 60 punto olarak tek satırda yazılır.

(4) Sigaranın üstünde marka, kelimenin ilk harfi büyük ötekiler ufak harf olacak şekilde, siyah renkli, Helvetica yazı tipinde, en fazla 8 punto olarak, alfabetik, nümerik ve “&” işareti haricinde bir işaret ve karakter kullanmaksızın, uç kağıdına, içilen uca paralel yazılmalıdır.

(5) Sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinin var ise iç ambalajları ile puro ve sigarillonun var ise yüzükleri üstünde marka adı bulunur.

(6) Türkiye’de üretilen yada ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında ayırt edici ibare; poşet paketlerde paketin arka yüzüne, öteki paketlerde paketin alt yüzeyinde, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli, kelimenin ilk harfi büyük ötekiler ufak harf olacak şekilde, yeknesak puntoda, helvetica yazı tipinde, alfabetik, nümerik ve “&” işareti haricinde bir işaret ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaksızın, markadan 2 punto ufak olacak şekilde yazılır.

(7) Nargilelik tütün mamulünün iç ambalajı ile puro ve sigarillonun var ise iç ambalajında marka ve/yada ayırt edici ibare, saydam olmayan ambalajda, Helvetica yazı tipinde, 14 punto ve rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli, saydam ambalajda ise siyah renkte, bir tek bir yerde yazılır.

(8) Tütün mamulü kolilerinde marka ve/yada ayırt edici ibare kolinin bir tek ön yüzeyine, yüzeye dikey ve yatay olarak ortalanmış, üst kenara paralel olarak ve bulunmuş olduğu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde, siyah renkte Helvetica yazı tipinde uygulanır.

(9) Marka ve ayırt edici ibareye ek olarak koli ve saydam grupman etiketlerinde de yer verilir.

(10) Marka ve ayırt edici ibare bu maddede belirtilen yerlerin haricinde herhangi bir yere yazılamaz.

(11) Marka ve ayırt edici ibare;

a) Bir tütün mamulünün özellikleri, sıhhat tesirleri, riskleri yada emisyonlarına ilişkin hatalı bir izlenim yaratarak tütün mamulünü tanıtan yada tüketimini teşvik eden, noksan informasyon veren, tüketiciyi yanıltan, aldatan,

b) Tütün mamulünü özendiren yada cazip kılan,

c) Nikotin, zifir yada karbon monoksit emisyonları ile ilgili informasyon içeren ya da atıfta bulunan,

ç) Belirli bir tütün mamulünün ötekilerden daha azca zararı olan bulunduğunu, dumanın bazı zararı olan bileşenlerinin tesirini azaltmayı amaçladığını, enerji verici, iyileştirici, gençleştirici, organik, organik özelliklere haiz bulunduğunu gösteren, başka pozitif sıhhat yada yaşam seçimi yararları sağladığını öne devam eden yada ima eden,

d) Tat, koku, her türlü aroma verici yada başka katkı maddesine ya da bunların yokluğuna atıfta bulunan,

e) Bir besin yada kozmetik ürününe atıfta bulunan,

f) Belirli bir tütün mamulünün, gelişmiş biyolojik parçalanabilirliğe yada başka çevresel avantajlara haiz bulunduğunu öne devam eden,

g) İndirim, parasız dağıtım, bir fiyatına iki tane yada başka benzer teklifler ile basılı kuponlar dahil olmak suretiyle ekonomik avantajlar sunan,

özellikleri haiz olması imkansız.

Ambalajın rengi, şekli ve içinde ne olduğu ile mamul özellikleri

MADDE 11 – (1) Tütün mamulleri birim paketleri ve grupmanlarının dış yüzey rengi ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli, karton malzemeden meydana getirilen birim paket ve grupmanların iç yüzey rengi Pantone 448 C Mat bitişli yada beyaz olmalıdır. Koli, kraft kahvesi renginde olmalıdır.

(2) Sigara birim paketi iç çerçevesi ile puro ve sigarillo birim paketi iç panelinin rengi ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli olmalıdır.

(3) Tütün mamulü birim paketi ve grupmanının iç ve dış yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalı, kabartma ve desen olmamalı, mamulün kendisinin görünürlüğünü elde eden pencere içermemelidir.

(4) Sigara, puro ve sigarillo birim paketi dikdörtgen prizma ya da benzeri bir halde, nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü birim paketi dikdörtgen prizma ya da benzeri, silindir şeklinde yada poşet şeklinde olmalıdır.

(5) Sigara birim paketi; karton yada yumuşak malzemeden yapılır ve üstten kapaklı sert paket haricinde bir kez açıldıktan sonrasında tekrardan kapatılabilen yada tekrardan mühürlenebilen açılma kısmına haiz olması imkansız. Üstten kapaklı sert pakette kapak birim paketin yalnız arkasından takılır.

(6) Sigaraların birim paketlerinde kullanılan alüminyum folyo yada metalize kağıt gümüş renginde olmalı, renginde ton farkı olmamalı; arkası kağıtlı alüminyum folyolarda arka kağıt beyaz renkli olmalıdır. Dokulu alüminyum folyolar hiçbir şekilde fotoğraf, desen ve sembole işaret edemez.

(7) Sigara birim paketi, iç açık oturum kullanılmak suretiyle görünebilir herhangi bir yüzey alanı ölçüsünü değiştiren, yüzey alanını genişleten, yeni yüzey alanları oluşturan özellikleri haiz olması imkansız.

(8) Tütün mamullerinin; kolisi, koli bandı ve koli etiketi, dış ambalajı, iç ambalajı, saydam grupman etiketi, açma şeridi, alüminyum folyosu ile sigara, puro ve sigarillo üstünde markanın logosu, simgesi yada sair işaretleri dahil olmak suretiyle bu Yönetmelik ile mecburi kılınanların haricinde metin, yazı, ibare, biçim, çizgi, sembol, fotoğraf, figür, desen ve işaret bulunmaz.

(9) Sigaralarda kullanılan uç kağıdı düz beyaz mat bitişli ve/yada mantar desenli olmalıdır. Sigara kağıtlarıbeyaz mat bitişli olmalıdır.

(10) Sigara birim paketi 20 tane sigara ihtiva eder.

(11) Puro ve sigarillo filtreli olarak piyasaya arz edilemez. Puro ve sigarillonun banç olarak piyasaya arz edilmesi halinde kullanılan iç sargılık tütün bununla beraber dış sargılık tütün kabul edilir.

(12) Aromalı nargilelik tütün mamulü ile puro ve sigarilloda saydam iç ambalaj kullanılabilir. Bunun haricinde kullanılacak iç ambalajın rengi Pantone 448 C Mat bitişli olmalıdır. Aromasız nargilelik tütün mamulünde iç ambalaj beyaz ya da kraft kahvesi renkli kağıt malzemeden olmalıdır.

(13) Tütün mamullerinin birim paketleri, grupmanları ses çıkaran ve/yada kokulu malzemeden üretilemez.

(14)  Tütün mamullerinin birim paketleri ve grupmanlarında; ısı ile aktive olan,  vakit geçtikçe ortaya çıkan,  floresan görüntü veren  mürekkepler kullanılamaz.

(15) Tütün mamulü birim paketleri ve grupmanları haricen kılıf, kutu, çıkartma içeremez.

Sıhhat ikazlarına ilişkin genel düzenlemeler

MADDE 12 – (1) Türkiye’de üretilen ve ithal edilen tütün mamullerinin birim paketi ve grupmanında Türkçe sıhhat ikazları bulunur.

(2) Sıhhat ikazları, birim paket ve grupman yüzeyinde kendilerine ayrılan alanın tamamını kaplar. Bu ikazlar ile ilgili birim paket ve grupman üstünde hiçbir şekilde yorum yapılmaz, bu ikazlar başka şekilde yazılmaz ve bunlara atıfta bulunulmaz.

(3) Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde ve grupmanlarında yer edinen sıhhat ikazları; sökülemez şekilde durağan(durgun) ve silinemez olarak basılır; bandrol, damga, pul, fiyat işaretleri, güvenlik özellikleri, ambalaj kağıdı, kılıf, kutu yada başka araçlarla kısmen yada tamamen gizlenmez yada kapatılmaz ve bu ikazlar bütünüyle görünür olur. Sigara ile poşetteki pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü dışındaki tütün mamullerinin birim paket ve grupmanında sıhhat ikazları sökülemez olmak şartıyla yapıştırılabilir. Sıhhat ikazları; üstten oluşturulan sert paketlerde, paket açıldığında metin, fotoğraf ve sigara bırakma bilgilerinin grafiksel bütünlüğünün ve görünürlüğünün sağlanması koşuluyla bölünebilir. Öteki paket tiplerinde paket açıldığında sıhhat ikazları bölünemez.

(4) Sıhhat ikazları, birim paket üstündeki bandrol, damga, pul, fiyat işaretleri, seyretme ve takip işaretleri yada güvenlik özelliklerini hiçbir şekilde gizlemez yada kısmen dahi olsa engellemez.

(5) Sıhhat ikazlarının boyutları paket kapalıyken ilgili yüzey alanına gore hesaplanır.

(6) Sıhhat ikazları kendileri için ayrılan yüzey alanının içinde genişliği 1 milimetre olan siyah bir sınır çizgisi ile çevrelenir.

(7) Sıhhat ikazlarının paketlere uygulanmasına ilişkin örnek tasarımlar Bakanlık web sitesinde yayımlanır.

İçimlik tütün mamullerine ilişkin genel ikazlar ve informasyon mesajları

MADDE 13 – (1) Tütün mamulü birim paketi ve grupmanları üstünde genel uyarı ve informasyon mesajı bulunur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen genel uyarı ve informasyon mesajı Bakanlık web sitesinde yayımlanır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen genel uyarı ve informasyon mesajı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Bulundukları yüzeylerin %50’sini kaplar.

b) Beyaz bir zemin üstüne koyu kalınca siyah Helvetica yazı tipinde olmalıdır. Yazı tipi boyutu metin için ayrılan alanda mümkün olan en büyük kısmı kaplar. İlk harfi hariç ufak harf ile yazılır.

c) Kendilerine ayrılan alanın ortasında yer alır.

ç) Dikdörtgen prizma şeklindeki birim paketlerde ve grupmanlarda, birim paketin yada grupmanın uzun yan kenarına paralel olur; uzun yan yüzeyin birinde genel uyarı, diğerinde informasyon mesajı yer alır.

(4) Sigara birim paketlerinde genel uyarı birim paketin yan yüzeylerinden birinin alt kısmında ve informasyon mesajı öteki yan yüzeyin alt kısmında yer alır. Grupmanlarda ise uzun yan yüzeyin sol tarafınca adım atmak suretiyle uygulanır.

(5) Poşet paket içinde piyasaya arz edilen nargilelik, sarmalık kıyılmış ve pipoluk tütün mamulü için genel uyarı ve informasyon mesajı bütünüyle görünür şekilde kendine ayrılan yüzeyde yer alır.

(6) Dikdörtgen şeklindeki düz ve katlanabilir poşet paketli sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü için genel uyarı ve informasyon mesajı birim paket tamamen açıldığında görünür olan iki yüzeye basılır. Bu tip paketlerde genel uyarı ve informasyon mesajı üst kenarda yer alır.

(7) Dik poşet paketli nargilelik, sarmalık kıyılmış ve pipoluk tütün mamulü için genel uyarı ve informasyon mesajı paketin taban kısmına basılır. Bu tip paketlerde genel uyarı birim paketin tabanındaki katlanma çizgisinin üst kısmındaki yüzeye ve informasyon mesajı bu katlanma çizgisinin alt kısmındaki yüzeye basılır. Taban kısmının yüzey alanları paketin tabanı düzleştirildiğinde ortaya çıkan ölçüler kullanılarak hesaplanır.

(8) Puro ve sigarillo birim paketlerinde genel uyarı ve informasyon mesajı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Menteşe kapaklı olmayan dikdörtgen prizma şeklindeki puro ve sigarillo birim paketlerinde uzun yan yüzeyin birinde genel uyarı, diğerinde informasyon mesajı yer alır.

b) Yan yüzeylerinin yüksekliği 16 milimetre ve daha büyük olan ve paket açıldığında yan yüzeylerin ikiye bölündüğü menteşe kapaklı yatay kutu şeklindeki paketlerde genel uyarı ve informasyon mesajı, bölünen yüzeylerin büyük kısımlarında tüm olarak görünür. Genel uyarı, paket açıkken görünür olan üst yüzeyin içinde de görünür. Yan yüzeyi 16 milimetreden ufak menteşe kapaklı paketlerde genel uyarı ve informasyon mesajı paket açıkken görünür olan üst yüzeyin tamamında eşit alanları kaplayacak şekilde görünür. Genel uyarı informasyon mesajının üstünde yer alır.

c) Dikdörtgen şeklindeki düz ve katlanabilir poşet paketli puro ve sigarillo için genel uyarı ve informasyon mesajı birim paket tamamen açıldığında görünür olan iki yüzeye basılır. Bu tip paketlerde genel uyarı ve informasyon mesajı üst kenarda yer alır.

(9) Bu maddede belirtilenlerden değişik paket tiplerinde genel uyarı ve informasyon mesajlarının uygulanacağı yüzeyler ile uyarıların bu yüzeylerdeki konumu Bakanlık tarafınca belirlenir.

İçimlik tütün mamullerinde birleşik sıhhat ikazlarına ilişkin genel kurallar

MADDE 14 – (1) İçimlik tütün mamullerinin birim paketi ve grupmanında birleşik sıhhat ikazları bulunur. Birleşik sıhhat ikazları;

a) Sıhhat Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık web sitesinde duyuru edilir ve elektronik ortamda Bakanlık tarafınca sağlanır.

b) “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bırakma bilgisini ihtiva eder.

c) Birim paketin ve grupmanın en geniş ön ve arka yüzeylerinin her birinin %85’ini kaplar.

ç) Birim paketin ve grupmanın her iki tarafında aynı birleşik sıhhat uyarısı bulunur.

d) Birim paketin ve grupmanın üst kenarından adım atmak suretiyle uygulanır ve bulunmuş olduğu yüzeyde görünen her türlü başka informasyon ile aynı yönde konumlandırılır.

(2) Firmalar üretim ve ithalat programlarını, birleşik uyarılardan her birinin senelik dönem içinde ve mamullerin her bir çeşidinde eşit sayıda görünmesini sağlayacak şekilde planlar ve uygular.

İçimlik tütün mamullerinde birleşik sıhhat ikazlarının düzenlenmesi ve şekli

MADDE 15 – (1) Birleşik sıhhat uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %70’ten daha büyük ise üst üste format uygulanır.

(2) Birleşik sıhhat uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %20’den daha büyük, %65’ten daha ufak ise yan yana format uygulanır.

(3) Birleşik sıhhat uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %65’ten daha büyük, %70’ten daha ufak ya da bu oranlara eşit ise uyarının tamamen görünmesi ve bozulmaması koşulu ile üst üste yada yan yana formatlardan biri uygulanır.

(4) Üst üste bir format kullanıldığında; üstte fotoğraf, ortada uyarı metni ve en altta bırakma bilgisi yer alır. Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sıhhat uyarısı yüzey alanının %50’sini, uyarı metni %38’ini ve bırakma bilgisi %12’sini kaplar.

(5) Yan yana bir format kullanıldığında, birleşik sıhhat uyarısının sol yarısında fotoğraf, sağ yarının üst kısmında uyarı metni, sağ yarının alt kısmında bırakma bilgisi yer alır. Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sıhhat uyarısı yüzey alanının %50’sini, uyarı metni %40’ını ve bırakma bilgisi %10’unu kaplar.

(6) Birim paket yada dış ambalaja bağlı olarak, birleşik sıhhat uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %20’den daha ufak yada bu orana eşit ise, yan yana extra geniş format uygulanır. Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sıhhat uyarısının yüzey alanının %35’ini, uyarı metni %50’sini ve bırakma bilgisi %15’ini kaplar.

İçimlik tütün mamullerinde birleşik sıhhat ikazlarının tasarımı

MADDE 16 – (1) Birleşik sıhhat uyarısı dört renk/Mavi-Kırmızı-Sarı-Siyah (CMYK) basılır. Siyah baskılar C0, M0, Y0 ve K100, canlı sarı baskılar C0, M10, Y100 ve K0 olur. Birleşik sıhhat uyarısının basılmış olduğu yüzeydeki çözünürlüğü 300 dpi’den azca olması imkansız.

(2) Uyarı metni siyah fon üstünde beyaz renkte, bırakma bilgisi canlı sarı fon üstünde siyah renkte basılır.

(3) Yan yana, üst üste ters yada yan yana extra geniş format kullanıldığında bırakma bilgisi ile fotoğraf içinde 1 milimetre siyah sınır çizgisi yer alır.

(4) Birleşik sıhhat uyarılarında kullanılan fotoğraf;

a) Efekt kullanılmadan, renk ayarlaması yapılmadan, arka fonu değiştirilmeden ve genişletilmeden,

b) Görüntünün odak noktasına fazlaca yakın ya da fazlaca uzak olmayacak şekilde,

c) Uzatılmadan yada kısaltılmadan orantısal bir halde,

uygulanır.

(5) Uyarı metni ve bırakma bilgisi kendilerine ayrılan alanda aşağıda belirtildiği şekillerde uygulanır:

a) Uyarı metni ve bırakma bilgisi sola dayalı ve dikey olarak ortalanır.

b) Uyarı metni ve bırakma bilgisi koyu kalınca Neue Frutiger Condensed yazı tipiyle basılır.

c) Uyarı metni ve bırakma bilgisi yeknesak punto ile basılır.

ç) Uyarı metni ve bırakma bilgisinin puntosu, metinlerin görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde, uyarı metni en ufak 6 punto, bırakma bilgisi en ufak 5 punto olacak şekilde yazılır.

d) Uyarı metninin satır arası boşlukları uyarı metninin yazı tipi boyutundan 2 punto daha büyük, bırakma bilgisinin satır arası boşlukları bırakma bilgisinin yazı tipi boyutundan 1 ila 2 punto daha büyük olmalıdır.

e) Uyarı metinleri ilk harfi büyük öteki harfleri ufak yazılır.

(6) Mecburi hallerde; sigara haricinde içimlik tütün mamullerinde birleşik sıhhat uyarısının tamamen görünür olması koşulu ile uyarı metni ve bırakma bilgisinin yazı tipi boyutu ve satır arası boşlukları beşinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenden daha ufak yazılabilir.

İçimlik tütün mamullerinde üstten oluşturulan sert paketlerde birleşik sıhhat ikazlarına ilişkin hususi kurallar

MADDE 17 – (1) Üstten oluşturulan sert paketin kapak yüzey alanı 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında fotoğraf için öngörülen yüzey alanından ufak ve kapak açıldığında fotoğraf bölünüyor ise birleşik sıhhat uyarısı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Uyarı metni üstte, bırakma bilgisi ortada ve fotoğraf en altta yer alır.

b) Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sıhhat uyarısı yüzey alanının minimum %50’sini, uyarı metni minimum %30’unu ve bırakma bilgisi %12’den fazla olmamak suretiyle minimum %10’unu  kaplar.

(2) Üstten oluşturulan sert paketin kapak yüzey alanı 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında fotoğraf için öngörülen yüzey alanından büyük ve uyarı metni yada bırakma bilgisi kapak açıldığında bölünüyor ise birleşik sıhhat uyarısı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Üstte fotoğraf, ortada uyarı metni ve en altta bırakma bilgisi yer alır.

b) Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sıhhat uyarısı yüzey alanının minimum %50’sini, uyarı metni minimum %30’unu ve bırakma bilgisi %12’den fazla olmamak suretiyle minimum %10’unu kaplar.

(3) Birleşik sıhhat uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinin her biri paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde uygulanır.

Birim paket ve grupmanda bulunması mecburi öteki hususlar

MADDE 18 – (1) Üretim kodlaması yada benzeri işaretleme bilgisine, soğuk damga kullanılmaksızın birim paketin alt yüzeyinde, grupmanın kısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.

(2) “Ü.T.: ….”  şeklinde asgari ay ve yıl olarak üretim zamanı bilgisine birim paketin alt yüzeyinde, grupmanınkısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.

(3) “Ziraat ve Orman Bakanlığı izniyle üretilmiştir/ithal edilmiştir” ibaresi ve mamulün üreticisi bilgisine, birim paketin yan yüzeylerinden birinde, grupmanın kısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.

(4) Miktar bilgisi, birim paketin arka yüzeyinin sağ alt köşesinde, tek satırda, ayırt edici ibare puntosunda uygulanır. Miktar bilgisi sigarada “20 sigara”, puro ve sigarilloda “… puro/sigarillo” ve öteki tütün mamullerinde “… g” şeklinde yazılır.

(5) Barkoda, birim paketin yan yüzeylerinden birinde, grupmanın uzun yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.

(6) Sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinde TS standardının işaret ve numarasına, tip özelliği bilgisi ile nargilelik tütün mamullerinde son kullanma zamanı bilgisine dikdörtgen prizma ya da benzeri birim paket ve grupmanların yan yüzeyinde, poşet birim paketlerde arka yüzeyde yer verilir.

(7) “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde yazılacak uyarı, sert karton malzemeden meydana getirilen sigara birim paketinde paketin üst yüzeyine, yumuşak paketlerde yan yüzeylerden birine, grupmanın kısa yan yüzeyine, sigara haricinde içimlik tütün mamullerinde birim paket ve grupmanın arka yüzeyine birleşik sıhhat uyarısının uygulama şekline gore altındaki ya da tarafındaki alana dikey ve yatay olarak ortalanmış, görünebilir şekilde, yeknesak puntoda, Helvetica yazı tipinde, beyaz renkte olacak şekilde uygulanır.

(8) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer edinen ibarelere poşet paketin arka yüzeyinde yer verilir. Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen ibareler bulundukları yüzeylere Helvetica yazı tipinde, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli uygulanır.

(9) Sigara birim paketlerinin iç yüzeyinde üretim yeri ve üretici şirket yazışma bilgilerinden bir tek e-posta adresine en fazla 8 punto olacak şekilde, siyah renkte, Helvetica yazı tipinde yer verilir.

(10) Saydam grupmanlar üstüne etiket yapıştırılır. Etiket üstünde marka ve ayırt edici ibare, üretim yeri ve zamanı, miktar ve kodlama bilgisi ile barkod bulunur. Etiketin rengi beyaz olur ve üstünde yer verilecek ibareler Helvetica yazı tipinde siyah renkte yazılır.

(11) Koli üstüne azami 148 milimetreye 210 milimetre ebatlarında etiket yapıştırılır. Etiketin rengi beyaz olur ve üstünde yer verilecek ibareler Helvetica yazı tipinde siyah renkte yazılır. Etiket üstünde marka ve ayırt edici ibare, üretici şirket bilgisi, üretim yeri ve zamanı, miktar bilgisi, kodlama bilgisi, barkod bulunur. Bu ibareler belirtilen ölçülerde aynı yazı tipi ve renk kullanmak kaydıyla koli üstüne de yazılabilir.

(12) Bu Yönetmelikte yargı bulunmayan hallerde birim paket ve grupmanda bulunması mecburi öteki hususların uygulanacağı yüzeyler ile bu yüzeylerdeki konuma, uygulanma şekline ilişkin tereddütler Bakanlık tarafınca giderilir.

Güvenlik özelliği

MADDE 19 – (1) Piyasaya arz edilen tütün mamulleri, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrollü ürün seyretme sistemi hakkında çıkarılan genel tebliğler çerçevesinde tanımı yapılmış olan bandrolleri ihtiva eder.

(2) Bandroller; tütün mamulleri üretim tesislerinde, birim pakete, paket açıldığında yırtılacak şekilde yapıştırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Data verme yükümlülüğü

MADDE 20 – (1) Üreticiler, bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü informasyon ve belgeyi istenildiği takdirde eksiksiz ve doğru olarak on beş gün içinde Bakanlığa verir. Tamamlanmamış, yanlış ve yanıltıcı informasyon ve belge verilemez.

Ağızdan kullanım için tütün

MADDE 21 – (1) Ağızdan kullanım için tütün piyasaya arz edilemez.

Piyasa nezarete ve denetimi

MADDE 22 – (1) Tütün mamullerinin piyasa nezarete ve denetimi Bakanlık tarafınca; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır yada yaptırılır.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda öngörülen yönetimsel yaptırımlar uygulanır; adli kovuşturma yapılmasına ilişkin işlemler gerçekleştirilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin Üye devletlerin tütün ve ilgili ürünlerin üretimi, sunumu ve satışına ilişkin kanun, ikincil düzenleme ve yönetimsel hükümlerinin yakınlaştırılması ile ilgili ve 2001/37/AT sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran 3/4/2014 tarihindeki ve 2014/40/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi hükümlerine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 6/1/2005 tarihindeki ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Piyasaya arz uygunluk belgelerinin güncellenmesi için müracaat

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üreticiler, bu Yönetmeliğe uyum amacıyla yapacakları piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvurularını en geç 5/7/2019 geçmişine kadar yapabilirler. Bu süre içinde güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri 6/7/2019 zamanı itibarıyla iptal edilmiş sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üretimi 31/12/2018 tarihinde bitmiş olan ve üretiminde mentol ve/yada türevleri kullanılmış olan sigaralar hariç olmak suretiyle 6/1/2005 tarihindeki ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olan tütün mamullerine piyasaya arz uygunluk belgesi verilmesine, güncellenmesine, bu tütün mamullerinin üretim ve ithalatına, piyasaya arzına 5/7/2019 geçmişine kadar devam olunabilir. Bu tütün mamulleri 5/1/2020 tarihinden sonrasında piyasada bulundurulamaz.

(2) Üretimi 31/12/2018 tarihinde sonlanmış olan ve üretiminde mentol ve/yada türevleri kullanılan sigaralar 5/7/2019 tarihinden sonrasında piyasaya arz edilemez, 5/1/2020 tarihinden sonrasında piyasada bulundurulamaz.

(3) Bu Yönetmeliğe uyum amacıyla yapılacak ayırt edici ibarenin değiştirilmesine ilişkin başvurularda, 5/7/2019 geçmişine kadar 4/11/2010 tarihindeki ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ziraat ve Orman Bakanı yürütür.


About admin

Check Also

Dolar Düştü Fiyatlar Neden Düşmüyor? 2020 Tahminleri

Ağustos ayında yükselen kur ile beraber dolarda yaşanmış olan artış fiyatlara da yansıdı. 7 lirayı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>