Sözleşmeli Personelin İzin Düzenlemesi

Son yıllarda çoğunlukla gündeme gelen konulardan biri artık devlet memurları alımlarının da sözleşmeli olarak yapılmasıdır. 657 sayılı devlet memurları kanunun 4. maddesinin b bendinde sözleşmeli personelin istihdam şekilleri ayrıntıları ile anlatılmaktadır. Bu kişiler kalkınma planı, senelik programların ve iş programları dahilinde hazırlanan projelerin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi durumları için görevlendirilen, bir meslek donanımına haiz olan geçici çalışanlardır. Esas ve usullerin belirlenmesinde yetkili olan organ Bakanlar Kuruludur. Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı eş güdümü ile yalnızca söz mevzusu yıl ile sınırı olan olmak koşulu ile işçi olarak sayılmayan kamu görevlileri istihdam edilmektedir. 4b kural dışı bir kadro olup gereksinim dahilinde 1 senelik süre kapsamında çalışmalarını yürütürler. Devlet eli ile yürütülen projelerin uzmanlık ve informasyon birikimi gerektiren hallerinde bu ekibe gereksinim duyulmaktadır. Şu an itibari ile bu kadrolara yoğunluklu olarak öğretmen, sıhhat mensubu ve ofis mensubu şeklinde o kadar da informasyon birikimi gerektirmeyen ve teknik olmayan mevzularda alımlar yapılmaktadır. Sözleşme esasına gore alımlar yapıldığı için ekonomik manada kendilerine daha çok imtiyaz sağlanmaktadır. Sınavsız olarak iyi mi devlet memuru olabileceğinizi merak ediyorsanız tıklayınız.

Devamlı Memurlar İle Geçici Personel Arasındaki İzin Farkları

Sözleşmeli memurlar değişik bir yere tayinleri durumunda harcırah şu demek oluyor ki yolluk hizmetinden faydalanamazlar. Sadece kadrolu memurlar için harcırah mevzusu bir haktır. Kadrolu işyar herhangi bir mevzu dahilinde yurt dışına çıkabilir ve değişik ülkelerde eğitim alabilir. Fakat sözleşmeli personelin yurt dışı eğitimi alması şeklinde bir durum söz mevzusu değildir. Sözleşmeli kamu mensubu içinde bulunduğumuz yıl içindeki izinleri kullanmadığı dahilde bir sonraki yıla izin devri yapılmaz. İzin hakkı ortadan kalkar. Fakat kadrolu işyar izinlerini bu yıl içinde kullanmadığı taktirde bir sonraki yıla devri yapılır. Görevde yükselme sınavları yalnızca kadrolu memurları kapsamaktadır. Sözleşmeli personelin bu sınavlara girerek görevde yükselme elde etmesi mümkün olmamaktadır.

kadro farkı

Tabloda kadrolu işyar ve sözleşmeli personel arasındaki belli başlı ayrımlardan bahsedilmektedir.

Eş durumundan faydalanabilmek için sözleşmeli personelin eşinin de sözleşmeli personel statüsünde olması gerekmektedir. Fakat kadrolu memurlar için bu şekilde bir fark söz mevzusu değildir. Sözleşmeli personelin doğum yapması halinde evladı 12 aylık olana kadar 1,5 saatlik izin hakkı bulunmaktadır. Fakat kadrolu devlet memurun doğum yapması durumunda ilk 6 aylık süre zarfında 3 saat, kalan 6 aylık sürede de 1,5 saatlik izin süresi mevcuttur. Kadrolu devlet memurunun evlenmesi durumunda 1 hafta izin alabilir. Fakat sözleşmeli personelin evlenmesi durumunda kullanacağı izin süresi 3 gün olmaktadır. Eşi doğum icra eden kadrolu işyar 10 gün izin alabilir. Fakat sözleşmeli personel eşinin doğum yapması durumunda yalnızca 2 gün izin kullanabilir. Birinci dereceden bir yakını vefat eden sözleşmeli personel için kanunlarda belirlenen izin süresi 3 gündür. Fakat kadrolu işyar için belirlenen izin süresi 1 haftadır. Emeklilik ve sigortalılık durumları da farklılık arz etmektedir. Memurlar 5510 sayılı kanununda 4c bendine gore şu demek oluyor ki Emekli Sandığı’ na gore emeklilik hakkı elde ederler. Sözleşmeli personel ise aynı kanunun 4a bendi dahilinde olup SSK’ ya bağlıdır. Bu iki emeklilik şekli içinde yaş, gün, prim mevzularında temel farklılıklar bulunmaktadır. Ek olarak kadrolu memurluk süreklilik arz eden bir emek harcama koludur. Fakat sözleşmeli personel akde gore hareket eder ve sözleşmeye uymadığı taktirde meydana getirilen akdin feshi mümkün olmaktadır.

sözleşmeli-personel

Sözleşmeli personel izin sürelerinde değişim yapılmıştır.

Senelik İzin Süreleri

Sözleşmeli personel olarak ataması meydana getirilen kişinin hemen hemen hiçbir kamu hizmeti yapmışlığı yoksa senelik izin kullanamaz. 1 yıl emek harcama süresi olduktan sonrasında senelik izin almaya hak kazanacaktır. Fakat daha ilkin çalışmışlığı olan her şahıs için de bu kural geçerli değildir. 217 sayılı KHK‘ da belirtilen kurumlar için geçerli olmaktadır. Bu kurumlar;

 • Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı olan kuruluşlar
 • Belediyeler ile İl Hususi İdareleri, bunlara bağlı olan işletmeler ve tutumsal kuruluşlar
 • KİT’ ler ve KİT’ lere bağlı ortaklık ve iştirakler
 • Kamu kurumu sayılabilecek iştirakler, ortaklık ve müesseseler
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Fonlar ve kefalet sandıklarıdır. (Hususi kanunlarla kurulmuş olmaları gerekiyor.)

Askeri kurum ve kuruluşlar bahsi geçen KHK dahilinde değildir. Saydığımız bu kurumlarda 1 yıl süre ile çalışmış olan kişiler sadece senelik izin hakkından faydalanabilecektir.

Resmi Gazete’de Mevzu İle İlgili Meydana getirilen Değişimler

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin kararlarda değişim yapılmıştır. Değişim 30455 sayılı Resmi Gazete’ de  yayınlanmış olup bu karar Bakanlar Kurulu sonucu ile 14 Mayıs’ ta kararlaştırılmıştır. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer edinen ibare kamu kurum ve müesseselerinde aynı kadro ve pozisyon unvanında ifadesi ile değiştirilmiştir. Pilot hizmet süreleri de kriter olarak belirlenmiştir.

Resmi Gazete’ de yer edinen bilgilere gore sözleşmeli personelin doğum izni başlığında da değişim meydana gelmiştir.

 • Bu değişikliğe gore doğumun erken gerçekleşmesi sureti ile doğum öncesinde kullanılmamış izinler doğum sonrasına eklenecektir. Doğrusu düzgüsel şartlarda hesaplanan doğum zamanı ile doğumun erken gerçekleştiği tarih arasındaki süre hesaplanır. Hesaplanan bu süre doğum sonrasındaki izne dahil edilir. Doğum izni süresince ya da doğumda sözleşmeli personel olan annenin vefatı halinde, annenin haiz olduğu doğum izni süresi babaya eklenmiş olur.
 • Yukarıda sözleşmeli personelin çocuğunu emzirmesi için verilen sürenin 6 ay olmak suretiyle 1,5 saat bulunduğunu belirtmiştik. Fakat meydana getirilen değişikliğe gore bu süre kadrolu memurun emzirme süresi ile aynı seviyeye getirdi. Doğrusu artık sözleşmeli personel de ilk 6 ay 3 saat, ikinci saatte 1,5 saat izin kullanabilecek.
 • Sözleşmeli personel olan eşe, eşinin doğumu için verilen izin süresi de değiştirildi. Meydana getirilen değişikliğe gore eşi doğum icra eden sözleşmeli personel 10 gün izin kullanabilecek. 1. dereceden herhangi bir yakınının vefatı durumunda kendisine verilen 3 günlük matem süresi de 7 gün ücretli mazeret iznine çevrilmiştir.
 • Senelik izin süresinin tamamını kullanmış ya da izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personel değişim meydana getirilen sebepler halinde herhangi bir mazeret sunması durumunda 1 senelik sözleşmesi dahilinde ve gene 1 yıl içinde 10 günü geçmemek koşulu ile amirleri tarafınca ücretli mazeret izni alma hakkına haizdir.


izin

Sözleşmeli personel izinleri ile ilgili Bakanlar Kurulu sonucu 21 Haziran 2018 tarihinde R.G ‘ de yayınlanmıştır.

 • Evlat edinme mevzusunda da değişim yapılmıştır. Sözleşmeli personel olmak koşulu ile (Yalnızca kendisi için geçerli, eşinin sözleşmeli personel olmasına gerek yok) eşi ile birlikte ya da kendi şahsı için 3 yaşını hemen hemen tamamlamamış bir çocuk evlat etmesinde durumunda, kendilerine çocuğun verildiği tarihten başlayarak 2 ay süre ile izin alma hakkı bulunmaktadır. Bu 2 aylık izin süresi evlat edinme sonucu verilmeden, çocuğun aileye teslim edilmiş olduğu durumlarda da söz mevzusu olmaktadır.
 • Ücretli izin mevzularında da değişim yapılmıştır. Resmi Gazete’de yer edinen hükümleri gore sözleşmeli personelin bakmakla yükümlü olduğu ya da kendisinin refakatçi olmaması anında sıhhat durumları tehlikeye girecek, ağır kaza yapmış ya da devamlı ve ağır hastalığı bulunan anne, baba, çocuk, eş şeklinde yakınlarının bulunması halinde, bu kurumu sıhhat raporu vb. belgelerle kanıtlamak koşulu ile 3 aylık süre için ücretli izin kullanabilir. Bu durumu kanıtlamak için hazırlanacak olan sıhhat raporunda bazı durumların bildirilmesi gerekmektedir. Şahsın refakat etmiş olduğu kişinin hastalığı ve hastalık derecesi, kendisi refakat etmediğinde sıhhat durumunda yaşanacak ciddi değişimler, devamlı surette ve yanında bulunacak derecede bir bakıma muhtaç olup olmadığı şeklinde çeşitli kıstasların ve açıklamaların kurul tarafınca verilecek raporda yer almasın gerekmektedir.
 • Söz mevzusu değişikliğe gore (13.madde) devamlılık arz eden işlerde çalışan sözleşmeli personelin doktora başvurarak alacağı rapor neticesinde 24. haftadan ilkin ve hamileliğin 24. haftasından sonrasında ya da doğum sürecinden sonraki 48 ay için kendisine gece nöbeti verilmesine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumu kanıtlayan şahıs söz mevzusu sürelerde gece vardiyası ile görevlendirilemeyecek olup aynı nöbet itirazını engelli personel de yapabilmektedir.
 • Sözleşmeli personelin sözleşmesinin doğum, evlat edinme ya da vatani vazife sebebi ile feshedilmesi durumlarında ekibi boş bırakılır. İsteği durumunda görevine devam etmesi mümkündür. Bunun için ise meydana getirilen değişim neticesinde bazı şartların sağlanması gerekmektedir;

Sivil memur da olabilirsiniz.

 1. İşten ayrılan sözleşmeli personelin tazminat almamış olması
 2. Ya da işten ayrılış sebeplerini yazılı olarak kurumlarına bildirmiş olmaları şartları aranmaktadır.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İZİN DÜZENLEMESİ
İZİN TÜRÜ ESKİ HALİ 21/06/2018 DÜZENLEMESİ
Süt İzni Günde 1 buçuk saat İlk 6 ay günlük 3 saat, İkinci 6 ay günde 1 buçuk saat
Kendisi yada evladı evlenirse 3 gün mazeret 7 gün izin
Eşi doğum yaparsa 2 gün izin 10 gün izin
Anne, baba, eş, çocuk, kardeş ölümü 3 gün mazeret 7 gün mazeret izni
Doğum İzni Eğer doğum erken olursa, kullanılmayan doğum izni süresi doğum sonrasına eklenmiş olur. Doğum izni başlamadan doğum olursa arada kalan sürede izne eklenmiş olur. Eğer Anne ölürse, eğer baba sözleşmeli personel ise anne için ön görülen süreyi kullanabilir.
Mazeret İzni Amirin taktiriyle izin hakkı olmayan sözleşmeli personele 10 gün izin verilebilecek.
Evlat Edinme İzni 3 yaşını doldurmuş çocuk evlat edilirse 8 haftaya kadar izin verilebilecek. Ek olarak Parasız izin
Refakat İzni Anne, baba, eş, kardeşlerden birine sıhhat raporu ile refakat gerekirse, 3 ay ücretli izin verilebilir.
Vardiyalı İşler Hanım sözleşmeli personel hamileliğin 24. haftasından itibaren 2 yıl süre ile gece vardiyası yazılamaz.

Sözleşmeli personelin izin haklarının öncesi ve bugün itibari ile kazanımları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir.


About admin

Check Also

Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucuları bilinmiş olduğu suretiyle bilhassa teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>